Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA

Artykuł

Wyniki analiz i badań przeprowadzonych na potrzeby Zielonego Expo w Łodzi

Na potrzeby Expo2024 Horticultural w Łodzi wykonano szereg badań terenów objętych planowaną wystawą.

Objęły one:

  • Teren Zieleńca
  • Park Baden-Powella
  • Teren na południe od torów
  • Park 3 Maja                              

Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadził inż. Marek Kubacki – Rzeczoznawca Dendrolog Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa, Inspektor nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew. Sporządzony dokument zawiera szczegółowy opis analizy stanu drzew oraz zaleceń pielęgnacyjnych – zał. Inwentaryzacja_ dendroloczina_opis

Opinię geotechniczną przeprowadziła firma GEOTEST Sp. z o.o. Zawiera ona wyniki badań terenowych, wnioski i zalecenia – zał. Opinia_geotechniczna_badania_gruntowo_wodne

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadziło Biuro Usług Przyrodniczych BIO-EKSPERT Beata Studzińska. Zawarto w niej opis elementów środowiska przyrodniczego (zbiorowiska roślinne oraz siedliska przyrodnicze zwierząt) terenów planowanej wystawy – zał. Inwentaryzacja_przyrodnicza

Kwerendę archiwalną przeprowadziła dr inż. arch. kraj. Dorota Sikora. Analizą został objęty teren Parku 3 Maja w Łodzi. Celem było rozpoznanie historycznych przemian tego obszaru. W dokumencie przedstawiono uzyskane przekazy kartograficzne, ikonograficzne i źródła pisane – zał. Kwerenda_archiwalna

Powiązane pliki

wróć do aktualności